Oferty na inne wolne stanowiska

Ogłoszenie o naborze nr 23124 z dnia 01.03.2018 r.

Ogłoszenie o naborze nr 23124 z dnia 01.03.2018 r.

 • Oferty do 11 marca 2018
 • Wymiar etatu 1
 • Stanowiska 1
 • Status nabór w toku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: Ochrony Informacji Niejawnych

w Referacie Kryminalnym Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą 

Miejsce wykonywania pracy:

Kostrzyn nad Odrą

Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą
ul. Jana Pawła II 64
66-470 Kostrzyn nad Odrą

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122
66-400 Gorzów Wlkp.

WARUNKI PRACY

- praca biurowa 8 godzin na dobę;
- praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin na dobę;
- praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
- na stanowisku nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, udostępnianie, przekazywanie i wysyłanie materiałów niejawnych;
 • prowadzenie ewidencji zbioru resortowych niejawnych aktów prawnych, ich udostępnianie i aktualizacja;
 • nadzór nad obiegiem dokumentacji i sposbem ich wytwarzania; okresowa kontrola ewidencji i materiałów zawierających informacje niejawne w celu zagwarantowania przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, informacji o ochronie danych osobowych przez funkcjonaroiuszy i pracowników Komisariatu Policji w Kostrzynie nad Odrą;
 • archiwizacja dokumentacji niejawnej wytwarzanej i przechowywanej w Komisariacie Policji w Kostrzynie nad Odrą;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy biurowej
 • uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "ściśle tajne"
 • znajoność ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej i komunikowania
 • obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • uprawnienia do kierowania pojazdem kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie zaświadczeń PUP o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych lub stypendium z tytułu stażu;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 122
  66-400 Gorzów Wlkp.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych lub przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Załączniki do ofert, po zakończeniu postępowania zostaną komisyjnie zniszczone. kandydatki/kandydaci zakwalifikowani - zostaną telefonicznie powiadomieni terminie rozmowy wstępnej. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością. Wynagrodzenie zasadnicze brutto miesięcznie wynosi 2314,38zł plus dodatek za wysługę lat od 5-20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od posiadanego stażu pracy (minimum 5 lat).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Metryczka

Data publikacji 01.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba udostępniająca informację:
Agata Kądziołka-Świderska
do góry