Programy i działania profilaktyczne prowadzone przez Wydział Prewencji KMP Gorzów Wlkp.

W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizowane są własne oraz wojewódzkie programy i działania o charakterze prewencyjnym, których celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gorzowa Wlkp. oraz Powiatu Gorzowskiego. Programy oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane są do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży, jak i seniorów.

PROGRAM PREWENCYJNY "TWOJE CZYNY, TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ"

Program adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjlanych realizowany wspólnie z sędziami Sądu Rejonowego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Gorzowie Wlkp. oraz kuratorami zawodowymi I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Gorzowie Wlkp. Celem programu jest podniesienie świadomości osób małoletnich na temat ich odpowiedzialności prawnej i podstawowych pojęć, takich jak małoletni, nieletni, demoralizacja, czyn karalny, a także omówienie zadań i roli instytucji podejmujących działania w sprawach małoletnich i nieletnich. Zajęcia z dziećmi prowadzone są w miarę możliwości w budynku sądu na sali rozpraw z udziałem sędziego, kuratora oraz policjanta.

WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „LUPO”

Działania w ramach tego programu skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z grup „zerówkowych”. Realizatorami programu są dzielnicowi oraz specjaliści do spraw nieletnich i profilaktyki społecznej.

1. W ramach programu „Lupo” przeprowadzane są spotkania z uczniami klas I-IV na temat bezpieczeństwa, mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań oraz eliminowanie zjawisk patologicznych. Spotkania te realizowane są systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, począwszy od września, po spotkania przed okresem letnich wakacji.

2. „Lupo” w klasach V-VI- dla tej grupy wiekowej program przewiduje Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne Wakacje z Lupo”, poprzedzony spotkaniami, których celem jest kształtowanie postaw zgodnych z normami prawnymi i społecznymi, a także edukacja z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy, bezpieczeństwa na imprezach masowych, zasad ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń, uzależnień i zdrowego stylu życiu oraz  pierwszej pomocy przedmedycznej.

3. „Bezpieczna zerówka”- w ramach działań przeprowadzane są spotkania z dziećmi wszystkich grup „zero” na terenie powiatu gorzowskiego. Zajęcia pełnią rolę przygotowania dzieci do turnieju „Bezpieczna Zerówka”, który odbywa się na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim. Na szczeblu powiatowym za organizację turnieju odpowiada Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. Cel turnieju to edukacja o bezpieczeństwie od najmłodszych lat.

WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY „BEZPIECZNE GIMNAZJUM”

Realizowany przez dzielnicowych oraz specjalistów do spraw nieletnich we wszystkich klasach na poziomie gimnazjalnym, z podziałem na zagadnienia.

1. W klasach I- tematem przewodnim jest wiedza z zakresu odpowiedzialności prawnej osób nieletnich oraz poszanowania norm prawa.

2. W klasach II- przeciwdziałanie cyberprzemocy, aspekty prawne cyberprzestępczości i metody zabezpieczania dowodów cyberprzemocy.

3. W klasach III- uzależnienia, profilaktyka alkoholowa i narkotykowa, aspekty prawne narkomanii.

WOJEWÓDZKI PROGRAM ANTYDOPALACZOWY PN. "DOPALAM się SOBĄ"

Program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu ograniczenie zjawiska sięgania przez młodzież po środki odurzające, w tym dopalacze, jak również wzrost świadomości prawnej małoletnich, kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań, kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Zajęcia z młodzieżą realizowane są przez specjalistów ds. nieletnich oraz profilaktyki społecznej w każdej szkole na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

PROJEKTY PROFILAKTYCZNE

„Zapobieganie Handlowi Ludźmi”

Działania w ramach tego projektu adresowane są do młodzieży, uczącej się w szkołach średnich, które są potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi. Spotkania realizowane są w okresie przedwakacyjnym, z uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą wakacyjny czas, tj. poszukiwanie dorywczej pracy, wyjazdy za granicę, a także czas beztroski i poszukiwania przygód, co w rezultacie może nieść ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi.

 

Metryczka

Data publikacji 07.01.2009
Data modyfikacji 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Ziętek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Ziętek
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Ziętek
do góry